ကားအသံ/ဘီး/တာယာ/အင်ဂျင်ဆီ/ဘက်ထရီ/ဦးထုပ်ဆောင်း/ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ